khái niệm xe mô tô

Mô tô và xe gắn máy và những khái niệm liên quan

7

Ngoài ra, còn một loại phương tiện nữa là xe máy chuyên dùng. Theo đó, xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe